fbpx NSF-til­lits­valgt i Lofoten om Helse Nord-bråket: – Et rigget spill Hopp til hovedinnhold

NSF-til­lits­valgt i Lofoten om Helse Nord-bråket: – Et rigget spill

Hovedtillitsvalgt Ida E. Pedersen er ikke nådig i sin kritikk av forslaget fra en arbeidsgruppe om å legge ned akuttberedskapen ved sykehuset i Lofoten.

Tirsdag i forrige uke la en arbeidsgruppe på oppdrag fra Helse Nord fram et forslag der de blant annet anbefalte å gjøre akuttsykehuset i Lofoten til et distriktsmedisinsk senter. Forslagene fra arbeidsgruppen skal behandles i styret i Helse Nord og deretter sendes på høring.

– Ute etter Lofoten fra starten

– Det frem­står som et rigget spill hvor de har vært ute et­ter nett­opp Lofoten fra star­ten, sier Ida E. Pedersen til Sykepleien. Hun er hovedtillitsvalgt ved Nordlandssykehuset i Lofoten for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Pro­ses­sen er for­has­tet, dår­lig gjen­nom­ført og har en rek­ke mang­ler blant an­net i for­hold til ri­si­ko- og sik­kerhets­ana­ly­sen som er ut­ført, utdyper Pedersen.

Helse Nord svarer lenger ned i artikkelen.

Lang reisevei

Å legge ned akutt­be­red­ska­pen på sy­ke­hu­set i Lofoten vil ifølge Pedersen føre til at det tar 4,5 ti­mer å reise hver vei fra Å yt­terst i Lofoten og til næ­rme­ste sy­ke­hus, Nord­lands­sy­ke­hu­set Ves­ter­ålen på Stok­mark­nes.

– Og det i all slags vær og vind. Vi har én enes­te vei å kjø­re ut av Lofoten, og når broen er stengt, er vi iso­ler­t. Da er vi pris­gitt om fly­ene går el­ler he­li­kop­te­ret kom­mer seg ned, sier Pedersen.

Hun me­ner å ha sett gang på gang at «de nye og bed­re» he­lik­op­tre­ne ikke kan lan­de, og at folk ikke får hjelp utenfra.

– Da er det de fan­tas­tisk dyk­ti­ge kol­le­ga­ene mine på Nord­lands­sy­ke­hu­set Lofoten som ber­ger liv. De sta­bi­li­se­rer, ope­re­rer og hol­der liv i våre nære og kjæ­re len­ge nok til at hjel­pen en­de­lig kan kom­me frem når væ­ret til­la­ter det.

– Grundig selektering rundt fødsel

Per i dag har Lofoten et sy­ke­hus med jordmorbemannet fø­de­stue, med gy­ne­ko­log på vakt. Den­ne vakt­funk­sjo­nen fore­slås fjer­net av arbeidsgruppen i Helse Nord.

– Slik det er i dag, er det be­slut­tet at det ikke skal gjen­nom­fø­res kei­ser­snitt her på sy­ke­hu­set, og det gjø­res et grun­dig og nøye utvalg av hvil­ke fø­den­de som til­bys å føde på sy­ke­hu­set i Lofoten, sier Pedersen.

– Til tross for grun­dig se­lek­te­ring skjer av og til det uten­ke­li­ge, og akutt kei­ser­snitt må til for å red­de li­vet til både mor og barn. Det­te skjer mel­lom 5–7 gan­ger i året, og da står det om liv i lø­pet av mi­nut­ter, fortsetter hun.

Pedersen sier at ved akutt mor­ka­ke­løs­ning og på­føl­gen­de blød­ning vil ver­ken mor el­ler barn over­le­ve trans­port til et an­net sy­ke­hus, verken med am­bu­lan­se, fly el­ler he­li­kop­ter.

– Overveldende støtte

Helse Nord har anslått at sykehusene i nord mangler rundt 1000 ansatte.

– Etter en uoffisiell gjennomgang i sommer har vi lokalt konkludert med at Nordlandssykehuset i Lofoten står for cirka 1 prosent av disse. Hvordan skal nedleggelse av sykehuset i Lofoten berge den bemanningskrisen Helse Nord selv har skapt på de større sykehusene?

– Hvil­ke re­ak­sjo­ner har du fått fra an­sat­te og pa­si­en­ter?

– Støt­ten fra lo­kal­be­folk­nin­gen og det lo­ka­le næ­rings­li­vet i den­ne sa­ken har vært over­vel­den­de, og det vi­ser at hele Lofoten støt­ter sy­ke­hu­set, og at vi­de­re ut­vik­ling i re­gi­o­nen er av­hen­gig av den be­red­ska­pen og trygg­he­ten vi har i dag.

– Pa­si­en­te­ne ser på det som skjer, med be­kym­ring og frykt for fremtiden, sva­rer Pedersen.

Buss­velt og hyt­te på ha­vet

– Dere har fle­re akuttil­fel­ler i tu­rist­se­son­gen. Har du noen tall på det­te?

– Øken­de tu­ris­me både på som­mer og vin­ter har ført til høy­ere til­strøm­ming av pa­si­en­ter til sy­ke­hu­set, og akutt­mot­ta­ket tar imot opp mot 4000 akutt­pa­si­en­ter i året.

– Økt tu­ris­me har også ført til al­vor­li­ge ulyk­ker i re­gi­o­nen vår, blant an­net en buss­velt med 38 ita­li­ens­ke tu­ris­ter og en hyt­te som fløy på ha­vet med fire tu­ris­ter i, alt in­nen­for bare noen da­ger av hver­and­re. 14 av tu­ris­te­ne i buss­ulyk­ken og alle fire fra hyt­ta som blås­te på ha­vet, ble inn­lagt på sy­ke­hu­set i Lofoten med mer el­ler mind­re al­vor­li­ge ska­der.

– Her beviste våre fagfolk igjen at de står godt rustet til å ta imot og redde liv når det gjelder som mest.

Flyt­ter ikke fra Lofoten

– Tror du noen av sy­ke­plei­er­ne vil flyt­te på seg om akuttil­bu­det for­svin­ner?

– Vi kom­mer ikke til å flyt­te fra Lofoten for å løse be­man­nings­kri­sen and­re ste­der i nord. Vi har valgt å bo­set­te oss i Lofoten, og det er her vi vil være.

Pedersen tror re­sul­ta­tet kan bli at fle­re sy­ke­plei­e­re og an­net hel­se­per­so­nell går ut av yr­ket og fin­ner seg and­re job­ber. 

Frykter ut­dan­nings­in­sti­tu­sjon kan for­svin­ne

Hun me­ner også at ved å leg­ge ned akutt­be­red­ska­pen i Lofoten mis­ter de en ut­dan­nings­in­sti­tu­sjon.

Nord­lands­sy­ke­hu­set i Lofoten tar imot og ut­dan­ner sy­ke­plei­er­stu­den­ter, spe­si­al­sy­ke­plei­er­stu­den­ter, lær­lin­ger og LIS 1.

– Det­te for­svin­ner med akutt­be­red­ska­pen. Hvem skal ta imot dis­se stu­den­te­ne? Hvor­dan kan vi for­sva­re å leg­ge ned LIS 1-stil­lin­ger når det hvert år er cir­ka 800 nyutdannede leger, hvor halvparten står uten spesialiseringsforløp?

Enormt press på and­re sy­ke­hus

Ned­leg­gel­se av akutt­be­red­ska­pen og sy­ke­hu­set i Lofoten vil leg­ge et enormt press på de al­le­re­de pres­se­de sy­ke­hu­se­ne el­lers i nord, frykter Pedersen.

– Det blir ikke fle­re le­ger, kir­ur­ger og sy­ke­plei­e­re av den pro­ses­sen Hel­se Nord nå dri­ver frem. Tvert imot vil det bli færre. Det er de sam­me kir­ur­ge­ne som skal gjø­re kreft­ope­ra­sjo­ner og sør­ge for at frist­brud­de­ne i kreft­be­hand­lin­gen hol­des nede, som må ta imot den økte strøm­men av akut­te pa­si­en­ter fra Lofoten, sier hun.

Pedersen tror kø­ene vil øke, pres­set på kir­ur­ge­ne og an­net hel­se­per­so­nell vil øke, og på et tids­punkt vil kort­hu­set klap­pe sam­men.

– Hel­se­per­so­nell er lei av pis­ken, lei av å løpe for­te­re og lei av å stå i et sy­stem som ikke ser våre be­hov som men­nes­ker og som fag­per­so­nell, sier hun.

Av­trop­pen­de

Pedersen for­tel­ler at hun er av­trop­pen­de ho­ved­til­lits­valgt for NSF på Nord­lands­sy­ke­hu­set Lofoten.

– Jeg er gra­vid og har en uke igjen til ter­min. Jeg kan med hån­da på hjer­tet si jeg er glad jeg har ter­min nå, mens vi fort­satt har akutt­be­red­skap i Lofoten.

Slik svarer Helse Nord-sjefen

Administrerende direktør Marit Lind er forelagt kritikken fra Pedersen og svarer slik: 

– Rapportene fra arbeidsgruppene er anbefalinger som nå tas inn i et større arbeid, som skal ende som en helhetlig plan.

– Vi får mange henvendelser med spørsmål som går på ulike detaljer i de forskjellige rapportene. Vi forstår at mange er opptatt av dette, men for oss er det viktig å understreke at dette er anbefalinger, skriver Lind i en e-post til Sykepleien.

Og legger til:

– Gjennom arbeidet med en helhetlig plan vil Helse Nord RHF vurdere alle forslag til endringer og se disse i en sammenheng. Ved behov vil vi innhente mer data. Det skal også gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse før den helhetlige planen skal sendes til styret for behandling, skriver Lind.

Før helgen utsatte Helse Nord fristen for å få på plass en helhetlig plan for endring av sykehusene i Nord-Norge. Fristen utsettes foreløpig med tre uker.

Fakta
Medlemmene i arbeidsgruppen

Arbeidsgruppe 1 er én av fem grupper som har utredet helsetjenestene i Nord-Norge. Arbeidsgruppe 1 har utredet akuttberedskapen og har foreslått tre alternativer for alle sykehusene.

Arbeidsgruppe 1 består av følgende medlemmer:

 • Fredrik Sund, Helse Nord RHF (leder)
 • Siri Solheim, Helse Nord RHF (sekretariat)
 • Gunnhild Berglen, Regionalt brukerutvalg
 • Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt NSF
 • Jørgen Nilsen, klinikksjef og intensivsykepleier ved Finnmarkssykehuset
 • David Johansen, lege og klinikkleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Snorre Sollid, lege og driftsleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Gro-Marith Karlsen, sykepleier og klinikksjef ved Nordlandssykehuset
 • Monica Storkjørren, lege ved Helgelandssykehuset
 • Bjørn Bremer, Narvik kommune
 • Raymond Dokmo, Bodø kommune
 • Anne H. Davidsen, Alta kommune
 • Geir Tollåli, lege og fagdirektør Helse Nord RHF
 • Bente Mietinen, jordmor og rådgiver i Helse Nord RHF
 • Randi Spørck, assisterende fagdirektør i Helse Nord RHF

* Deltakerne fra kommunehelsetjenesten er oppnevnt av kommunene selv gjennom et etablert kommunalt koordineringsorgan for Nord-Norges 80 kommuner.

Kilde: Helse Nord

Fakta
Utredningene om Helse Nord
 • I november i 2022 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen.
 • Disse forslagene skal Helse Nord tråkle sammen til et helhetlig forslag, som skal på høring før det vedtas i april 2024.
 • Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning.

Arbeidsgruppe 1, en av fem arbeidsgrupper, har utredet akutte og elektive funksjoner. De leverte sin rapport 14. november. Den inneholder:

 • organiseringen av akuttfunksjoner.
 • organisering av fødselsomsorgen.
 • planlagt kirurgi: etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord – ytterligere deling av elektive funksjoner.

De fem arbeidsgruppere utreder følgende: 

 1. akutte og elektive funksjoner
 2. psykisk helsevern
 3. rehabiliteringstjenester og private tjenester
 4. diagnostiske funksjoner
 5. samordning av primær- og spesialhelsetjenesten

Tidsplanen:

1. desember 2023: Utkast til den helhetlige planen ferdigstilles.
4.–12. desember 2023: Drøfting av forslagene.
20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast.
25. april 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord.
Den helhetlige planen sendes ut på åpen høring 20. desember med frist 1. mars.

Kilde: Helse Nord

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse