fbpx Rådgiver innen forebygging av selvmord, vold og seksuelle overgrep | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Rådgiver innen forebygging av selvmord, vold og seksuelle overgrep

Vi har ledig et 100 % vikariat i et år, oppstart etter avtale  som rådgiver med hovedoppgaver innenfor fagområdet forebygging av selvmord, selvskading, vold og seksuelle overgrep . Arbeidet skal sees i sammenheng med flere andre fagområder senteret jobber innenfor og oppgaver innen flere områder må påregnes.

 RVTS Midt er et regionalt ressurssenter som skal styrke kompetansen i tjenesteapparatet i Midt-Norge på følgende fagområder: vold og overgrep, flyktninghelse og tvungen migrasjon, forebygging av selvmord og selvskading, traumer og traumatisk stress, herunder også fokus på psykososial beredskap. Vårt mål er å gjøre fagfolk bedre rustet til å møte krise- og traumeutsatte mennesker. RVTS Midt er organisert under St. Olavs hospital og er finansiert av Helsedirektoratet. Senteret er lokalisert i Statens hus i Trondheim. Per i dag har senteret 25 ansatte. De ansatte har variert bakgrunn og kompetanse; fra klinisk arbeid, undervisning og forskning. Arbeidet ved senteret organiseres i prosjekter. Se også vår hjemmeside www.rvts.midt.no for flere opplysninger.
 
Om stillingen:
 RVTS Midt ser etter en fagperson som har god kompetanse på fagfeltet knyttet til flere av områdene vi jobber med. Dette gjelder tema som selvmordsforebygging, jobbing med mennesker som har vært utsatt for kriser/ traumer, kriminalitet/ overgrep.   Mange av temaene overlapper hverandre og krever gode evner til samhandling og rolleforståelse.   
 
RVTS Midt tilbyr kompetanseheving, fagstøtte og konsultasjoner på området forebygging av selvmord og selvskading, samt bidrag til sorgstøtte, til ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre relevante tjenester. Som kompetansesenter arbeider vi med kunnskapsutvikling og formidling innenfor vårt felt.
 
Vi samarbeider nært med myndighetene, praksisfeltet og andre kompetansesentra på området.
 

Arbeidsoppgaver

 • Fagutvikling,
 • Undervisning
 • Veiledning
 • Konsultasjons- og nettverksarbeid
 • Delta i tverretatlig prosjektarbeid i samarbeid med interne og eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • Har høyere relevant helse- sosialfaglig eller samfunnsvitenskapelig utdanning/mastergradsnivå.
 • Har erfaring og kompetanse i arbeid med forebygging av selvmord og selvskading, sorgstøttearbeid, arbeid med mennesker som har vært utsatt for traumer/ kriser.
 • Ønskelig med undervisningserfaring
 • Har erfaring fra veilednings- og konsultasjonsvirksomhet
 • Har erfaring fra tverretatlig samarbeid og arbeid i kompetansenettverk
   

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg med god formidlingsevne og kjennskap til de ulike fagfeltene RVTS-midt jobber med
 • God rolle forståelse med jobben som rådgiver ved et regional kompetanse senter innebærer 
 • Evne og interesse av å formidle både eksternt og intern
 • Du er ansvarsbevisst og jobber godt i team
 • Du er positiv og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø 
 • Du har evne og vilje til omstilling, endring, utvikling og nytenkning
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig med gode samarbeidsevne

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig påfyll, også innenfor våre fagområder 
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø der du får stor frihet til å påvirke egen arbeidshverdag 
   
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Muligheter for 1 time trening pr. uke arbeidstiden
 • Lønn etter avtale
 • Reisevirksomhet må påregnes
 • Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn

 

Kontaktinformasjon

Erik Wammer, Seksjonsleder, 72 82 20 03, Erik.wammer@stolav.no

Melous Djahangirloo Sørlie, Administrasjonskonsulent, 72 82 20 05, Melous.Djahangirloo@stolav.no

 

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie 

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Annonse
Annonse