Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)

Norge

Om Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) utvikler og driver utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse. RBUP Øst og Sør holder til i Nydalen i Oslo. Det er ett av fire regionsentre i Norge.


Stiftelsen ble opprettet av Sosial- og Helsedepartementet, nå Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD), i 1998. 

Vårt mål er å bidra til å utvikle, kvalitetssikre og forvalte kunnskap og kompetanse på alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse. Hensikten er at hjelp og tjenester skal bli bedre.

Oppgavene utføres i et tverrfaglig perspektiv. RBUP vil bidra til tverretatlig samarbeid mellom tjenesteytere i 1. og 2. linjetjenesten, samt andre kompetansesentre som universiteter, høyskoler og andre relevante instanser. 

RBUP Øst og Sør bidrar til rekrutteringen av personell til psykisk helsevern for barn og unge, styrker psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, og bidrar til å styrke andre fagfelt av betydning for barn og ungdoms psykiske helse.

1 stilling fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)