Lærer å jobbe kunnskaps­basert

Hovedbudskap: Artikkelen presenterer og diskuterer en evaluering av en videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, som i hovedtrekk viste at studentene var godt fornøyde med utdanningen som helhet.

Helsemyndighetene forventer at helsetjenesten er basert på best tilgjengelig kunnskap (1–3). Forskning viser imidlertid at sykepleieres kompetanse i å ­arbeide kunnskapsbasert varierer og at mange sjelden eller aldri ­leser forsk­ningsresultater for å bruke dem i egen praksis (4–6). 

KUNNSKAPSBEHOV

Selv om dagens utdanningsprogram gir nye sykepleiere opplæring i å bruke forskning i yrkesutøvelsen, har mange sykepleiere behov for mer kunnskap. Det gjelder ikke minst dem som har gjennomført sykepleierutdanningen for en tid tilbake og som i mindre grad enn dagens nyutdannede sykepleiere har fått slik opplæring (4–7).

På bakgrunn av dette opprettet Høgskolen i Molde, i samarbeid med praksisfeltet, videreutdanningen «Kunnskaps­basert praksis». I denne artikkelen presenterer vi organisering og evaluering av videreutdanningen. 

ORGANISERING

Videreutdanningen gikk over to semestre og besto av sju enkeltstående seminardager organisert etter trinnene i kunnskapsbasert praksis (KBP). Hovedvekten lå på de første fem trinnene (se figur 1). Trinn seks og sju, som er rettet mot implementering, ble ikke prøvd ut i praksis, men diskutert i teorien på seminar­dagene og i eksamensbesvarelsen. Mellom seminardagene arbeidet studentene i fagringer. En fagring er en gruppe profesjonelle som over tid samarbeider om fagut­vikling (8). Bestått eksamen ga 15 studiepoeng.

Studieplanen ble utviklet i samarbeid med praksisfeltet, og det ble etablert en stipendordning som ga arbeidsgivere mulighet til å søke om tilskudd til finansiering av vikar for dem som deltok på videreutdanningen. I arbeidet med studieplanen og læringsutbyttebeskrivelsene brukte vi, i tillegg til pedagogisk kunnskap, boken «Å ­arbeide og undervise kunnskapsbasert» og evalueringer fra andre videreutdanninger i KBP (4,5,8–11).

PEDAGOGISK FORANKRING

Det pedagogiske fundamentet for ­videreutdanningen tar utgangspunkt i Critical Appraisal Skills ­Program (CASP-modellen) (12,13), sosiokulturelt læringssyn (14,15) og andrago­gikk; som er undervisningsteori om voksnes læring (16). CASP-modellen vektlegger at ny kunnskap bør være til nytte i egen yrkesfunksjon og at god informasjon og konkrete arbeidsoppgaver fremmer læring (12,13). Ifølge det sosiokulturelle læringssynet skjer læring gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis (14,15). 

Les hele fagartikkelen på sykepleien.no

Tilbake til oppføringen