Sender pensjonister ut av arbeidslivet

Fra 1. april vil flere deltidsansatte får rett til pensjonsopptjening i KLP, mens dagens alderspensjonister får redusert mulighet til å jobbe ved siden av pensjonen.

– Er det ikke sykepleiermangel lenger, undres yrkesaktiv pensjonert jordmor.

Stortinget vedtok i desember i fjor å senke minstegrensen for innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere til 20 prosent av full stilling, ikke 14 timer per uke som i dag.

Endringen i «Lov om pensjon for sykepleiere» betyr at sykepleiere som jobber i flere stillinger hos samme eller ulike arbeidsgivere, skal legge sammen stillingene for å oppfylle 20-prosentkravet. Sykepleierne må selv melde fra til sine arbeidsgivere at de også jobber hos andre.

DISKRIMINERENDE

Bakgrunnen for lovendringen er Arbeidsrettens dom fra juni 2013. Retten slo fast at minstegrensen på 14 timer per uke i fast stilling for å få rett til medlemskap i pensjonsordningen, var i strid med diskrimineringsvernet for deltidsansatte.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter at minstegrensen endres fra 14 timer per uke til 20 prosent stilling. I høringssvaret til lovendringen skriver NSF blant annet: «NSF har vært særlig opptatt av problemstillingen knyttet til sammenslåing av små stillinger, da det er ganske vanlig blant sykepleiere å legge sammen flere små stillinger hos ulike arbeidstakere for å oppnå full stilling eller størst mulig stillingsbrøk.»

Lovendringen betyr at flere deltidsansatte vil få rett til pensjonsopptjening i KLP.

Lese hele saken på Sykepleien.no

Tilbake til oppføringen