Stipendiatstilling med fokus på overføring av pasienter innen helsevesenet

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
10. september 2019
Frist
1. desember 2019
Sektor
Privat
Kategori
Andre stillinger
Arbeidsfelt
Stipendiatstilling
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Stipendiat med fokus på bedre og sikrere overføring av pasienter mellom ulike nivå i helsevesenet

Stipendiatstilling knyttet til pasientoverflytning
Stipendiatstilling utlyses til et prosjekt med fokus på overføring av pasienter mellom ulike nivå i helsevesenet. Prosjektet skal samarbeide med brukere for å utvikle en innovativ og gjennomførbar intervensjon for bedre og sikrere pasientoverføring.

Med dagens struktur i helsevesenet blir alvorlig syke i økende grad overført mellom ulike nivå og steder i helsevesenet. Prosjektet tar utgangspunkt i erfaringene til helsearbeidere og sårbare pasientgrupper (eldre, pasienter med kronisk livstruende sykdommer, mm) og søker å identifisere de viktigste elementene for å trygge pasientoverføring, sikre en god opplevelse for pasienten, sikre kunnskap på tvers av profesjoner og tjenestenivå, og redusere risikoen for feil.

Det er flere muligheter til utforminger av prosjektet og det er ønskelig søkeren har erfaring fra klinisk arbeid og forflytning av pasienter.
Gjennomføringen av studien er et samarbeid mellom Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen kommune og VID vitenskapelige høgskole v/
forskningsgruppen «Pasientopplevelser og intervensjoner (PIFO)».
Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert i Senter for diakoni og profesjonell praksis. Arbeidssted vil være Bergen.

Forskningsgrupper
Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Pasientopplevelser og intervensjoner (PIFO).

Ph.d.-program
Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning.
Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.
Stillingene vil bli knyttet til ph.d.-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Les mer om ph.d.-programmet her:
https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/

Ved ansettelse som stipendiat vil det bli tatt forbehold om opptak i ph.d.-programmet. Det forventes derfor at søkere tydelig beskriver
sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og ph.d.-programmet.
Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i forskrift om ansettelse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102


Kvalifikasjoner og egenskaper
For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i helsefag eller annet fagområde av relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig.


I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og forskningserfaring. VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse
Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren gjør rede for

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet
 • problemstilling, kilder og metodevalg
 • fremdriftsplan

Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling: https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/
Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.


Vi kan tilby

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i ltr. 54 som p.t. utgjør kr 479 600 per år.
   

Søknad
Søknad, CV, prosjektbeskrivelse, vitnemål og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Det er søkerens ansvar å laste
opp fullstendig dokumentasjon. Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk best du kontakte HR-seksjonen ved Susanne Deila Finne, telefon
+47 22963791 eller susanne.deila.finne@vid.no

Søknadsfrist: 1. desember 2019.

Tiltredelse: 1. april eller etter avtale.

Det vil gjøres en administrativ vurdering av om kandidaten oppfyller de formelle kvalifikasjoner i utvelgelsen av aktuelle kandidater før sakkyndig vurdering. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig komité. Den administrative vurderingen sendes ikke ut. Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Spørsmål om stillingen
Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med forskningsgruppeleder, førsteamanuensis Trine Oksholm på e-post: trine.oksholm@vid.no eller telefon +47 56992695, eller med prode kan Fakultet for helsefag, VID Bergen, Anita Lyssand på e-post anita.lyssand@vid.no eller telefon +47 99204007.

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket - lokalt og globalt». VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.