Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (anestesi- og operasjonssykepleie)

Rekrutterer
NTNU
Sted
Ålesund (By), Møre og Romsdal
Publisert
23. oktober 2019
Frist
2. desember 2019
Sektor
Stat
Kategori
Utdanning
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

This is NTNU

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund er det ledig to faste 50 % stillinger som førsteamanuensis/ universitetslektor i helsevitenskap (anestesi- og operasjonssykepleie). For aktuelle søkere kan det være mulighet for ansettelse i en mindre stillingsandel. For søkere som har relevant hovedstilling i helsetjenesten vil det være mulig å etablere en samarbeidstilling.

Videreutdanning i anestesi- og operasjon gjennomføres i et samarbeid på tvers av studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Arbeidssted for stillingene er Ålesund.

Stillingene er administrativt tilknyttet institutt for helsevitenskap i Ålesund og stillingsinnehaver rapporterer til Instituttleder.

 Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for fagområdet anestesi- eller operasjonssykepleie sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte
 • Veiledning og undervisning av studenter på ulike nivå innen fagområdet, herunder også ferdighetstrening og simulering
 • Deltakelse i administrativt arbeid
 • Utvikling av emner og nye læringsformer innen anestesi- eller operasjonssykepleie

Som førsteamanuensis vil stillingsinnehaver også ha ansvar for forskning innen fagområdet anestesi- eller operasjonssykepleie sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte. Dette omfatter egen forskning samt veiledning av studenter innen fagområdet.

Stillingene vil innebære et samarbeid med veiledere i spesialisthelsetjenesten.

Samarbeid med fagpersoner i tilsvarende funksjoner i Trondheim og Gjøvik inngår i stillingen.

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år eksklusive lovfestede permisjoner.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

Universitetslektor:

Til stillingen som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende innen sykepleie/helsevitenskap og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis og/eller utviklingsarbeid av et visst omfang. 

I tillegg kreves det dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges de som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

For ansatte som førsteamanuensis eller universitetslektor uten utdanningsfaglig basiskompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent pedagogisk utviklingsprogram i løpet av to år etter tiltredelse.

Spesifikke kvalifikasjoner som gjelder begge stillingskategoriene:

 • Klinisk erfaring og kompetanse som anestesi- eller operasjons-sykepleier er et krav
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Erfaring med medisinsk- og sykepleiefaglig simulering er ønskelig

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen. NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Engasjert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen som førsteamanuensis kode 1011 lønnes normalt fra brutto kr 573 100 – 704 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Stillingen som universitetslektor kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr 496 100 – 615 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra den dokumenterte informasjonen som foreligger. Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen må komme frem i søknaden.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU"

For å bli vurdert til stillingen som førsteamanuensis må følgende også legges ved søknaden:

 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • Navn og adresse til tre potensielle referanser
 • Eventuell forskningsplan
 • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Etter søknadsfristen vil en ekstern sakkyndig komite gjøre en vurdering av søkernes vitenskapelige kompetanse. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordrer vi særlig menn til å søke. I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Svanhild A. Schønberg, tlf. 734 12 799 eller e-post, svanhild.schonberg@ntnu.no   

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Katrine Kavli Smith, tlf. 405 35 022 eller e-post katrine.k.smith@ntnu.no

Søknadsfrist: 10.11.2019 

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.