Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (kardiologisk sykepleie)

Rekrutterer
NTNU
Sted
Trondheim (By)
Publisert
4. november 2019
Frist
24. november 2019
Sektor
Stat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

This is NTNU

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast 50 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (kardiologisk sykepleie). 

Stillingen er i hovedsak knyttet til fagområdet kardiologisk sykepleie.

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM).

For mer informasjon om ISM: www.ntnu.no/ism

 Ansvarsområder

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie og spesielt innen kardiologisk sykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • deltakelse i administrativt arbeid

Særskilt ansvarsområde:

 • undervisning og utvikling av emner for videreutdanningen i kardiologisk sykepleie og i tilgrensende masterprogram
 • pedagogiske oppgaver samt veiledning på masteroppgaver i helsefag

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Stillingsinnehaveren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år eksklusive lovfestede permisjoner.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

Universitetslektor: 

Til stillingen som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende innen helsefag og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.  

Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.  

Til begge stillingskategoriene:

 • bachelorgrad innen sykepleie og videreutdanning innen kardiologisk sykepleie
 • mastergrad innen helsefag
 • søkeren må mestre bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra til innovasjon i utdanningen
 • søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig
 • klinisk erfaring vil vektlegges ved vurdering
 • erfaring med simuleringsfasiliteter er ønskelig

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen. NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) lønnes normalt fra brutto fra kr 573 100 – kr 704 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Stillingen som universitetslektor (kode 1009) lønnes normalt fra brutto fra kr 496 100 – kr 615 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Om søknaden

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra den dokumenterte informasjonen som foreligger. Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen må komme frem i søknaden.

Søknaden må inneholde:

For å bli vurdert til stillingen som førsteamanuensis må følgende også legges ved søknaden:

 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Etter søknadsfristen vil en ekstern sakkyndig komitè gjøre en vurdering av søkernes vitenskapelige kompetanse. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:  Fagenhetsleder Guri Rasmussen, tlf. 73412201, e-post guri.rasmussen@ntnu.nu eller instituttleder Siri Forsmo, tlf. 97181531, siri.forsmo@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosssen kan rettes til: HR-konsulent Anita F Bretun, e-post anita.f.bretun@ntntu.no

Søknadsfrist: 24.11.2019

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.