Virksomhetsleder 100 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenester

Rekrutterer
Gjøvik kommune
Sted
Gjøvik (Kommune), Oppland
Publisert
5. juli 2017
Frist
31. august 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.                                             

Virksomhetsleder 100 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenester

Beskrivelse av arbeidsstedet

Tjenesteområdet og avdelingen yter helsehjelp og bistand i hjemmet etter Lov om Helse og omsorgstjenester i kommunen,  ut fra vedtak til brukere i alle aldre og med ulike bistands- og hjelpebehov i omsorgsdistrikt Haugtun avd. 6.
I henhold til Helse og omsorgsplan 2025 satser Gjøvik kommune på hjemmebasert omsorg med fokus på bl.a. brukers
egenmestring, hjemmerehabilitering og tilrettelegging av egen bolig.

Avdelingen har 21,84 årsverk fordelt på ca 33 faste hjemler, som i dag betjener ca 264 brukere av hjemmetjenester.
Avdelingen er organisert med; kreftkontakt, arbeidslag i f.t. demensomsorg og hjemmerehabilitering samt ernæringskontakt og det er opprettet primærkontakt til brukerne.
I tillegg har avd. ansvar for å besvare trygghetsalrmanop fra ca 180 personer.

Stillingen er organisatorisk underlagt tjenesteleder for hjemmebaserte tjenester.

Arbeidsoppgaver

Virksomhetsleder skal ivareta den overordnede ledelsen av avdelingen, slik at tjenestene gis i henhold til gjeldende lover,
forskrifter, retningslinjer, brukerens vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.
Virksomhetsleder har ut fra overordnede føringer ansvar for personalledelse, ressurs- og økonomistyring innenfor vedtatte
rammer, samt ivareta det til enhver tid gjeldende kompetansebehov for tjenesteyting i avd.

Virksomhetsleder:

 • Har et helhetlig fag- og lederansvar for sin avdeling og handler i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper.
 • Har personal- og arbeidsgiveransvar for avdelingen, og skal utføre dette i overensstemmelse med vedtatte mål og
 • Retningslinjer.
 • Er ansvarlig for en effektiv organisasjon i et godt arbeidsmiljø og aktiv medbestemmelse fra ansatte, inkl. samarbeid med
 • plasstillitsvalgte.
 • Har økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt, og i henhold til gjeldende økonomireglement.
 • Er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølgning av avdelingens lønnsbudsjett.
 • Skal sørge for at ansatte er faglig oppdatert, og at tjenesten er i tråd med samfunnsutviklingen.
 • Skal sørge for kvalitetssikring med fokus på helhetlige tjenester og koordinering og samarbeid til beste for tjenesteytere og
 • Tjenestemottakere.
 • Er ansvarlig for å tilrettelegge samarbeidsfora der brukere og brukerrepresentanter er inkludert.
 • Dokumenterer i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Er pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.
 • Er ansvarlig for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.
 • Er ansvarlig for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet.
 • Er pådriver for et inkluderende godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier. Søkere med formell lederutdanning og ledererfaring foretrekkes.
 • Generell kompetanse i bruk av dataverktøy er nødvendig. (Gerica, GAT, VISMA, elektronisk kjørebok, etc)
 • Erfaring innen økonomistyring og budsjettarbeid vektlegges.
 • Personlig egnethet og evne til nytenkning og fleksibilitet vil bli tillagt stor vekt.
 • Vi søker en positiv og inspirerende person som har gode leder egenskaper, er omstillingsdyktig og som har evne til å arbeide selvstendig samt samarbeide med andre ut fra kommunenes verdier: Kompetanse, Engasjement og Respekt.

Vi kan tilby

 • Som virksomhetsleder deltar du i et større ledernettverk innad i tjenesteområdet samt i et lederteam lokalt på
 • omsorgssenteret.
 • En selvstendig stilling med stor mulighet til å påvirke avdelingens og tjenesteområdets videre utvikling.
 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Nødvendig opplæring, oppfølgingssamtaler og veiledning i prøvetiden.
 • Relevante kurs og opplæring i data på våre fagsystemer
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • IA bedrift
 • Gode pensjonsordninger

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion,
funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.
Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknadsfrist    31.08.2017
Utlyst dato   04.07.2017 
Vårref 2873

Flere søk som dette