Forløpskoordinator

Sted
Vestfold, Østlandet
Publisert
26. november 2018
Frist
24. januar 2019
Sektor
Helseforetak
Arbeidsfelt
Annet, Leder, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Forløpskoordinator - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrien - Ledelse

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Vestfold tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til barn, unge og deres familier. BUPA Vestfold består av to allmennpoliklinikker, en spesialisert poliklinikk for barn 0-6 år, et nevropsykologisk team, en intensìv poliklinikk som tilbyr intensive tjenester, en døgnpost for ungdom og et spiseteam som sammen med intensive tjenester utgjør et helhetlig tilbud for pasienter med spiseforstyrrelser.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ledig 2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse som:

FORLØPSKOORDINATOR
for pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge

Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge trer i kraft 15.02.19. Pakkeforløpet startes og avsluttes i kommunen, det berører alle som jobber med barn og unge og er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørende-organisasjoner. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten skal ha delegert ansvar for og myndighet til å sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Forløpskoordinator i BUPA Vestfold vil ha et særlig ansvar for forløpskoordineringen for pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge. I tillegg vil forløpskoordinator ha overordnede oppgaver knyttet til forløpskoordinering i andre pakkeforløp for barn og unge.

Forløpskoordinators oppgaver er å være:

 • Tilgjengelig for pasient, foreldre/foresatte/pårørende
 • Koordinere hele pasientforløpet
 • Samarbeide tett med pasientens kontaktlege/kontaktpsykolog/annen behandler
 • Samarbeide med forløpskoordinator i kommunen og andre samarbeidende instanser
 • Informere, veilede og gi råd om pakkeforløp og innholdet i pakkeforløp
 • Sørge for at koderegistreringen utføres i samarbeid med kontorfaglige
 • Koordinere avtaler og samarbeidsmøter
 • Delta i forbedringsarbeid og undervisning
 • Ha overordnede oppgaver knyttet til forløpskoordinering i pakkeforløpene for barn og unge


Det er ønskelig at stillingen besettes i 100%, men lavere stillingsprosent kan vurderes.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kvalifikasjoner

 • Har helsefaglig utdanning ( min. 3- årig høgskoleutdanning)
 • Brenner for å utvikle og tilrettelegge pasientforløp til beste for pasient og familie
 • Har god kjennskap til det barne- og ungdomspsykiatriske fagfeltet og erfaring fra arbeid med spiseforstyrrelser
 • Liker å samarbeide i tverrfaglige team og med 1. linjetjenesten i kommunene
 • Er kreativ, fleksibel og interessert i å bidra med din kompetanse på tvers av team og seksjoner
 • Gir veiledning til pasient, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere i faglige spørsmål relatert til innholdet i pakkeforløpene
 • Ønsker å bidra til forbedringsarbeid gjennom prosjektarbeid, undervisning og lignende
 • Har gode datakunnskaper og kjennskap til DIPS
 • Kan arbeide systematisk med tallmateriale og statistikk
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Personlig egnethet tillegges vekt i ansettelsen

Utdanningsretning

 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø preget av utvikling og engasjement og spennende prosjekter
 • Utfordrende og spennende oppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • Gode arbeids- og velferdsordninger
 • Lønn med grunnlag i formell kompetanse og erfaring
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Kontaktinfo:
Liv Ristvedt Seksjonsleder
971 97 480
 

Nøkkelinformasjon:

Annonsør: Sykehuset i Vestfold HF
Ref. nr.: 3983733481
Stillingsbrøk: 100% Engasjement
Antall stillinger: 1

Søkekriterier:
Sted Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Bransje Sykehus
Fagfelt Psykisk helsevern
Arbeidssted: Anton Jensensgate 2, 3125 Tønsberg

 

Lignende jobber

Lignende jobber