Seksjonsleder - Kongsberg interkommunale legevakt

Sted
Kongsberg (Kommune), Buskerud
Publisert
18. februar 2019
Frist
10. mars 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Seksjonsleder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Om avdelingen

Kongsberg interkommunale legevakt tilbyr almenmedisinsk hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser hele døgnet. Legevakten er lokalisert i nye lokaler i direkte tilknytning til Kongsberg sykehus, i samme bygg som seksjon for tjenester til hjemmeboende.

Kongsberg kommune er vertskommune for det interkommunale legevaksamarbeidet mellom Rollag-, Flesberg-, Øvre Eiker- og Kongsberg kommune. Legevakten har ca 20 årsverk fast ansatte, samt avtaler med 55 leger som yter legevaktstjeneste.


Kongsberg interkommunale legevakt har et solid tverrfaglig miljø, høy kompetanse og en tjeneste og arbeidsmiljø preget av kvalitet og fagutvikling. Den har også 4 døgnåpne Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) sengeplasser.
 

Kort om stillingen

Seksjonsleder ved Kongsberg interkommunale inngår i en ledergruppe bestående av sju seksjonsledere samt kommunalsjef for Helse og omsorg. Sillingen er fast dagstilling i 100%.

Vi tilbyr

 • Et veldrevet legevaktsmiljø med høy kompetanse. Vi har kun sykepleiere og leger i operativ drift
 • En almennlegevakt med et bredt spekter av problemstillinger og arbeidsoppgaver
 • Introduksjonsprogram
 • Gode pensjonsvilkår (offentlig tjenestepensjon)
 • 7 avspaseringsdager per år som kompensasjon for arbeid utover normalarbeidstid
 • Lønn etter avtale

Innhold i stillingen 

 • Overordnet ansvar for daglig drift i egen seksjon
 • Være kommunens representant innenfor egen seksjon/ansvarsområde overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere
 • Delta i kommunalsjefens ledergruppe
 • Inngår i kommunens beredskapsplan
 • Overordnet fagansvar, herunder kvalitet og utvikling på tjenesten
 • Personal- og administrativt ansvar
 • Økonomiansvar, herunder oppfølging og rapportering på budsjett og regnskap
 • Arbeid med heltidskultur, herunder utarbeidselse av driftseffektive alternative turnuser
 • Forberede saker til politisk behandling

Formelle kvalifikasjonskrav

Helsefaglig høyere utdanning, fortrinnsvis autorisert sykepleier 

 

Ønsket kompetanse

Vi søker etter en legevaktsleder med gode lederegenskaper, god forståelse for strategisk og politisk arbeid, herunder samhandling med samarbeidskommuner, fastlegene, den akuttmedisinske kjede og Helse- og omsorgstjenesten som helhet i Kongsberg.

Kompetanse og erfaring: 

 • Ledererfaring og lederutdanning (solid erfaring kan kompensere for utdanning)
 • Kjennskap til fagfeltet
 • God forståelse for økonomistyring, herunder turnus og «alternative turnuser»
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Evne til og forståelse for overordnet strategisk tenkning, også utover seksjonens ansvarsområde
 • Evne til å lede et tverrfaglig miljø
 • Forståelse for samfunnsoppdraget, deriblant forståelse for å lede en beredskapsvirksomhet
 • Evne til samarbeid og samhandling internt og eksternt
 • Evne til å sette mål og lede etter disse

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå C1 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Kontaktpersoner:

Gunhild Kristina Bergsaker tlf: +47 92240406

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.