Førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (operasjonssykepleie)

Rekrutterer
NTNU
Sted
Trondheim (By), Sør-Trøndelag
Publisert
19. mars 2019
Frist
9. april 2019
Sektor
Stat
Kategori
Utdanning
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig  fast 100% stilling som førstelektor/universitetslektor helsevitenskap (operasjonssykepleie). Stillingen er i hovedsak knyttet til fagområdet operasjonssykepleie.  

Det kan være aktuelt med ansettelse i delt stilling med klinisk praksis i operasjonssykepleie.   

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM.   

ISM er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.

Se mer informasjon om instituttet : www.ntnu.no/ism

Ansvarsområde

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning innen fagområdet sykepleie og spesielt innen operasjonssykepleie. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Stillingsinnehaveren vil ha et særskilt ansvar for:

 • undervisning og utvikling av emner innen videreutdanning og master i anestesi/barn/intensiv/operasjon (ABIO).
 • pedagogiske oppgaver samt veiledning på masteroppgaver i klinisk sykepleie.
 • være med å bygge opp en ny master i klinisk sykepleie som vil tilbys på tvers av NTNU's tre campus; Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 

Generelt om stillingen

Stillingsinnehaveren plikter å delta i gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplaner og i videreutvikling av fagområdene og tilhørende undervisningsopplegg, herunder etter- og videreutdanning.

Stillingsinnehaveren må påregne å kunne ha oppgaver som ligger i instituttets undervisningsportefølje.

Stillingsinnehaveren skal bidra til at studentene får et globalt helseperspektiv og kunnskap om globale helseutfordringer innenfor eget fagfelt, og bidra til samarbeid rundt globale helseutfordringer både i forskning og utdanning.

Sykepleierutdanningen benytter en rekke ulike læringsformer, deriblant problembasert læring, ferdighetstrening og simulering, samt klinisk praksis. Stillingsinnehaveren plikter å delta i alle de læringsformer som utdanningen benytter, samt bidra i utvikling av nye læringsformer. Stillingsinnehaveren må rette seg etter de vedtak som endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førstelektor:  

Til stillingen som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt.  

Universitetslektor:  

Til stillingen som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis eller utviklingsarbeid av et visst omfang.  

Spesifikke krav til kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen sykepleie og videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Mastergrad innen helsefag
 • Klinisk erfaring som operasjonssykepleier vil vektlegges ved vurdering
 • Stillingsinnehaverne må kunne mestre bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra til innovasjon i utdanningen
 • Erfaring fra undervisning og pedagogisk bakgrunn av annen art vil vektlegges ved vurdering
 • Erfaring som leder kan også vektlegges ved vurderingen
 • Søkere må beherske norsk  eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig

...............................  

Søkere uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges innen to år å gjennomføre godkjent kurs i universitetspedagogikk etter gjeldende retningslinjer ved MH-fakultetet.   

Det er vesentlig at søkerne har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og pedagogiske ferdigheter. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.  

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig  
 • Evne til å arbeide selvstendig 
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen som førstelektor kode 1198 ved MH-fakultetet lønnes normalt fra brutto kr 565 000 til kr 695 000,- pr. år i 100% stilling avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Stillingen som universitetslektor kode 1009 ved MH-fakultetet lønnes normalt fra brutto kr 470 000,- til kr 586 500,- pr. år i 100% stilling avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Om søknaden

Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pfd-format:

 • CV, vitnemål og attester
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen(inntil 10 arbeider) 
 • Navn og adresse til to referanser bes oppgitt
 • Redegjøre for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Generell informasjon

Jobbe ved NTNU  
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordrer vi særlig menn til å søke. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Fagenhetsleder Guri Rasmussen, tlf. 73412201, guri.rasmussen@ntnu.no  eller instituttleder Siri Forsmo, tlf 97181531, siri.forsmo@ntnu.no 

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til: HR-konsulent Anita F Bretun, MH-fakultetet, tlf. 93060824, e-post: anita.f.bretun@ntnu.no 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no (IDsøk 166982). Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
  
Søknadsfrist: 09.04.2019  

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap. 
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.