PhD kandidat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet

Rekrutterer
Norce Reasearch
Sted
Bergen (By), Hordaland
Publisert
13. mai 2019
Frist
31. mai 2019
Sektor
Annet
Kategori
Utdanning
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Om Helseavdelingen i NORCE

Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid - viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Avdelingen har ca. 125 ansatte fordelt på seks forskningsgrupper og prosjekter over et bredt fagområde, hovedsakelig innen psykologi, odontologi og medisin.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som ph.d-kandidat (100% stilling i 3 år) knyttet til forskningsprosjektet ”The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation". Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) er en forskningsenhet i NORCE Helse. AFE arbeider for å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter, og publiserer bredt både nasjonalt og internasjonalt. Faglig er AFE også knyttet tett opp mot Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. AFE teller om lag 15 personer med ca. 6 årsverk, og gruppen er i vekst. For mer informasjon om AFE, se http://uni.no/nb/uni-helse/allmennmedisinsk-forskningsenhet/.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifiserte søkere må ved tiltredelsestidspunktet ha fullført cand.med.-grad, cand.psychol.-grad eller helsefaglig utdanning på masternivå. Ved søknadspunkt må søkere ha levert masteroppgaven for de studieprogrammene der dette er aktuelt.

Det er ingen betingelse, men det vil telle positivt med yrkesrelevant kompetanse, med kjennskap til depresjonsfeltet, deltakelse i vitenskapelige publikasjoner, eller erfaring fra liknende prosjekt.

Den som blir ansatt, må ha gode samarbeidsevner samt evne og motivasjon til å gjennomføre et doktorgradsprosjekt i rammene av et større prosjekt i en bredt sammensatt flerfaglig prosjektgruppe.

Det er et krav at den som blir ansatt, ved søketidspunkt kan kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Den som blir ansatt, må søke om opptak ved ph.d.-program ved Universitetet i Bergen, og det er en betingelse for ansettelse ved NORCE at kandidaten oppfyller de formelle kvalifiseringskrav for opptak til ph.d.-program ved Universitetet i Bergen.

Informasjon om prosjektet

Ph.d.-kandidaten vil jobbe på forskningsprosjektet «The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation" sammen med andre ph.d.-kandidater og seniorforskere.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon, innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsetjenestetilbudet og om dette tilbudet fremmer arbeidsdeltakelse. Det samlede prosjektet benytter data fra koblinger mellom nasjonale helseregistre og befolkningsregistre, samt egne data, blant annet fra intervjuer og fokusgrupper. Den som blir ansatt, vil arbeide med utvalgte deler av datamaterialet, avhengig av kandidatens fagbakgrunn, interesser og forskningsgruppens behov. Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig.

Ph.d.-kandidaten vil ha sine veiledere ved AFE. Kandidaten vil under veiledning og i tett samarbeid med andre stipendiater i prosjektet, ha blant annet følgende type oppgaver: håndtere og analysere data fra nasjonale helseregistre, og/eller rekruttere deltakere til fokusgrupper, delta i datainnsamling, analysere kvalitative data, skrive tre vitenskapelige artikler, presentere resultatene i nasjonale og internasjonale fora, gjennomføre ph.d.-opplæringsprogram og fullføre ph.d.-graden. Innen tre måneder etter tiltredelse forventes det at kandidaten har utviklet en prosjektskisse med tre delprosjekter og søkt om opptak til ph.d.-program og forskerskole ved Universitetet i Bergen. Prosjektskissen skal springe ut av hovedprosjektet, og kandidaten vil få grundig veiledning i arbeidet med å utvikle den.

For mer informasjon om prosjektet, se prosjekthjemmesiden. Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med prosjektleder professor Sabine Ruths, epost saru@norceresearch.no, tlf 901 94 863.

Vi tilbyr

  • Arbeidsplass vil være i Bergen, ved AFEs kontorer i Kalfarveien (Årstadvollen fra 2020).
  • Vi kan tilby et godt og stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere.
  • Lønn for ph.d.-kandidat i NORCE tilsvarer lønn for ph.d.-kandidat ved norske universiteter.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • De som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Om søknadsprosessen

Søk stillingen elektronisk. Søknaden skal inneholde:

  • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
  • CV (inkludert liste over eventuelle publikasjoner), liste over relevante erfaringer, og arbeids- og/eller forskningserfaring
  • Kopi av relevante vitnemål med karakterer
  • Et representativt eksempel av søkerens vitenskapelig skriving (masteroppgave og/eller publisert artikkel)
  • Navn og oppdatert kontaktinformasjon til 2 referansepersoner

NB: Søknader som ikke inkluderer alle nødvendige dokumenter, vil ikke bli vurdert.

Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. Den faglige kompetansen vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med prosjektleder professor Sabine Ruths, e-post saru@norceresearch.no, tlf 901 94 863.

Om oss

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.