Professorer - sykepleievitenskap og psykisk helsearbeid

Sted
Elverum (Kommune), Hedmark
Publisert
28. mai 2019
Frist
7. juli 2019
Sektor
Stat
Arbeidsfelt
Professor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Stillingene ligger til Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV), Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Fakultetet har ledig inntil 3 faste stillinger  i 100 %  innen fagområdene sykepleievitenskap og psykisk helsearbeid med tiltredelse fra januar 2020. 

Institutt for helse- og sykepleievitenskap har p.t. ca 1000 studenter og ca 75 ansatte og er organisert i tre seksjoner; Seksjon for sykepleie, Seksjon for avansert sykepleie og Seksjon for psykisk helse og rehabilitering. Instituttet ledes av instituttleder.

Instituttet har en overordnet studie- og forskningsprofil, hvor det legges vekt på kunnskapsdannelse i og for praksis. Instituttet har totalt sett et bredt studietilbud innen sykepleie og ulike perspektiv på psykisk helse og rehabilitering.

Profilen innebærer å være nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen sykepleie og psykisk helse ved å initiere forskningsprosjekter og tilby attraktive studier som er relevante for regionalt arbeidsliv, og som er innrettet mot kunnskapsutvikling tilpasset nasjonale og internasjonale behov. Dette synliggjøres blant annet gjennom å ha gjennomgående studieløp og profesjonsutdanning med sterke fag- og forskningsmiljø. Profilen forutsetter stor grad av intern og ekstern tverrfaglighet og samhandling.

Instituttets totale forskningsvirksomhet er samlet i tre instituttovergripende forskningsområder: De tre hovedområdene er:

 • Forskningsområde for psykisk helse og samfunn
 • Forskningsområde for kvalitet og samhandling i sykepleie
 • Forskningsområde innenfor traumepsykologi

Studieprogrammene skal være i faglig forkant og imøtekomme nasjonale behov og føringer slik at de bidrar til å styrke fakultetets posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fokus på kvalitet i utdanningene, kort avstand mellom student og foreleser og ivaretakelse av studentenes trivsel anses som viktig. Det legges vekt på å utdanne kandidater som fungerer godt i praksisfeltet.

I tillegg til master i psykisk helsearbeid og master i avansert klinisk sykepleie tilbyr instituttet følgende studier studieåret 2019/2020:

 • Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse
 • Videreutdanning i intensivsykepleie
 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Videreutdanning i kreftsykepleie
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse
 • Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser
 • Bachelorutdanning i sykepleie

Ett sentralt satsningsområde er å etablere en doktorgradsutdanning innenfor helse- og sosialvitenskap der forskningsaktiviteten og masterutdanningene vil være sentrale i å understøtte doktorgradsprogrammet. 

Professor innenfor fagområdene sykepleievitenskap og psykisk helsearbeid innebærer å ha et overordnet ansvar innenfor hvert av disse fagområdene. Dette vil bl. a. innebære å sikre kvalitet og videreutvikling av bachelor og masterutdanningsprogrammene. Høgskolen søker etter personer som kan være faglige pådrivere, samt kompetanse- og relasjonsbyggere innenfor fagene både når det gjelder intern og utadrettet virksomhet, så vel som regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Professorene i henholdsvis sykepleievitenskap og psykisk helsearbeid vil ha sentrale roller i etablering av doktorgradsprogrammet i helse- og sosialvitenskap ved fakultetet.

Arbeidstiden vil være fordelt mellom forskning og undervisning, hvorav 50% tilegnes undervisning, 45% til forskningstid og 5% administrativ tid.

Kontakt:

 • Dekan Ingrid Guldvik, Mob: +47 938 43 072, e-post: ingrid.guldvik@inn.no
 • Instiuttlleder Liv S. Ødbehr, Mob: +47 959 07 984, e-post:liv.odbehr@inn.no

Ansvar og oppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ha et overordnet faglig ansvar for å videreutvikle fagmiljøet og utdanningstilbudet innen sykepleievitenskap og psykisk helsearbeid
 • Initiere og lede forskningsprosjekter, samt å innhente eksterne forskningsmidler
 • Delta i utvikling av fakultetets doktorgradsutdanning
 • Stimulere ansatte til å delta i fakultetets interne og eksterne forskningsprosjekter.
 • Drive utadrettet virksomhet med strategiske og andre relevante samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Undervise og veilede i fakultets PhD- og masterutdanninger spesielt, samt undervise ved videreutdanninger og bachelorutdanningen generelt

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Fakultetet arbeider aktivt med å utvikle kombinasjonsstillinger med arbeids- og samfunnsliv. Særlig har vi et samarbeid med Sykehuset Innlandet. Det vil derfor være mulig med en kombinasjonsstilling med minst 50% stillingsbrøk knyttet til Høgskolen.

Kvalifikasjonskrav

For 2 av stillingene som er knyttet til Seksjon for sykepleie og Seksjon for avansert sykepleie må søkerne være utdannet sykepleier. For stillingen knyttet til psykisk helsearbeid må søker ha relevant helse- eller sosialfaglig utdanning.

Bred klinisk- og forskererfaring innenfor fagområdene sykepleievitenskap eller psykisk helsearbeid er ønskelig, samt vitenskapelig kompetanse på professornivå. Om ikke kvalifiserte søkere melder seg, kan det være aktuelt med søkere som nærmer seg professornivå. Søkere må ha dokumentert forskningsproduksjon med vitenskapelige publikasjoner på høyt internasjonalt nivå.

Det kreves erfaring med å lede forskergrupper og/eller forskningsprosjekter, samt erfaring med å søke eksterne midler. 

Det kreves pedagogisk kompetanse og formidlingskompetanse som innebærer å være en faglig pådriver, kompetansebygger og nettverksbygger både intern og ved utadrettet virksomhet (mot samfunns- og arbeidsliv).  

Det forutsettes at søkeren behersker norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk muntlig og skriftlig og også innehar generelt god IKT-kompetanse/systemkompetanse          

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forutsettes at den som ansettes har evne til å jobbe selvstendig, samt evne og vilje å motivere og samarbeide med instituttets og fakultetets ansatte, studenter, og fakultetets ledelse.

Det er en forutsetning at de som tilsettes har arbeidsplass ved fakultetet og deltar aktivt i fagmiljøet.

For alle stillingskategorier kreves i tillegg dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Den som eventuelt tilsettes uten å ha formell pedagogisk kompetanse eller praktisk-pedagogisk utdanning og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i høgskolepedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning. Høgskolen i Innlandet gir tilbud om slike kurs.

Ved rangering av søkerne vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Kvalitet, relevans og omfang av vitenskapelig arbeid, samt vitenskapelige bidrag på konferanser.
 • God kjennskap til fagområdene som skal betjenes gjennom klinisk kompetanse og erfaring med tverrfaglig samarbeid innen og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Gjerne erfaring med alvorlig- og kronisk syke pasienter.
 • Erfaring med undervisning og veiledning av studenter på master og PhD nivå.
 • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel evne til populærvitenskapelig- og annen formidling.
 • Mestring av skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.
 • Pedagogisk erfaring/utdanning.
 • God IKT-kompetanse og bruk av digitale verktøy.
 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen" (jobbnorge.no - idsøk 170741).

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 20 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling og engasjerte kolleger
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 professor  i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Dette er Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».