Sykepleiere til Intermediæravdelingen

Sted
Nord-Aurdal, Oppland
Publisert
12. august 2019
Frist
2. september 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast, Vikar
Arbeidstid
Deltid, Heltid, Turnus

Ved Intermediæravdelingen har vi fra 01.10.2019 følgende ledige stillinger:

 • 1 x 100 % fast stilling
 • 1 x 80 % vikariat 01.10.19 – 31.08.20
 • 3 x 13,80 % faste helgestillinger
 • Vi har behov for vikarer som kan å jobbe ekstravakter i forbindelse med ferie og annet fravær
 • Avdelingen har tredelt turnus over 12 uker. Helgestillinger har dag- og kveldsvakter

Arbeidsoppgaver

 • Iverksette og følge opp medisinsk behandling
 • Bidra med internundervisning og kompetansedeling
 • Samarbeid med Valdreskommunene, tildelingskontoret og Sykehuset
 • Følge opp og bidra til utvikling av rutiner og prosedyrer - kvalitetsarbeid
 • Følge opp og jobbe etter enkeltvedtak i behandling av den enkelte pasient
 • Delta aktivit i planleggingen av utskrivelse for videre oppfølging og rehabilitering
 • Dokumentasjon i journalsystemet Profil

Person- og kompetansekrav

 • Bachelor i sykepleie og norsk autorisasjon
 • Ønskelig med erfaring fra kommune og/eller spesialisthelsetjeneste
 • Kunnskap og erfaring om gjeldende lovverk
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Fleksibilitet og evne til å planlegge og strukturere arbeidet
 • Evne til å arbeide tverrfaglig, selvstendig samt ha gode samarbeidsevner
 • Høy etisk bevissthet i møte med pasienter og kan vurdere yrkesetiske problemstillinger
 • Ønskelig med relevant etter- og videreutdanning
 • Er engasjert, har fagelig fokus, bidrar til et læringsmiljø, er tilstede, er en god kollega som bidrar til fellesskapet som ser sine kollegaer og arbeid som skal gjøres
 • Sykepleierstudenter og medisinstudenter er velkomne til å søke på helgestillinger og som vikar
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø i et veletablert interkommunalt samarbeid og gode samarbeidsrelasjoner med Sykehuset Innlandet HF
 • Spennende avdeling med en god del teknisk utstyr og et godt læringsmiljø sammen med faglig dyktige, erfarne og fleksible kollegaer
 • Egen stipendordning med mulighet for litt støtte ved etter- og videreutdanningen i tråd med
 • kompetanseplan
 • God opplæring ihht vår opplæringsplan for avdelingen
 • Faglig utvikling og utvikling av tjenester
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn tilbys etter minimum 8 års ansiennitet for autoriserte sykepleiere
 • Våre avdelinger er preget av høy kompetanse med fokus på faglighet, dyktige medarbeidere, svært godt samhold og samarbeid i avdelingen og på tvers av alle avdelinger. Vi omgås hverandre, pasienter, pårørende og besøkende med kvalitet, trygghet og respekt. Arbeidshverdagen er bra fordi vi har det bra på jobb, vi har godt humør og gleder oss til å gå på jobb. Vi har et godt arbeidsmiljø der vi alle bidrar for å bevare og videreutvikle arbeidsplassen vår. Vi er stolte av arbeidsplassen vår.
 • Høres det interessant ut? Kan du tenke deg å være med på laget? Vi søker nå etter positive, engasjerte, medmenneskelige, ansvarsbevisste, dyktige og fleksible sykepleiere til Intermediæravdelingen. Du må være motivert og være med å bidra i avdelingen og virksomheten til det beste for pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Vår hjemmeside er: www.vlms.no
   

Andre opplysninger

 • Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd.
 • Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.
 • Søknaden kan også bli vurdert i fht. andre tilsvarende stillinger ved avdelingen som blir ledige innen søknadsfristens utløp eller som følge av interne endringer.
 • Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.
 • Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.
 • Ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Startdato: 01.10.2019
Stillinger: 5
Webcruiter-ID 4112945176

Valdres er en region med lang og god tradisjon for samhandling og utvikling av helsetjenester. Valdres Lokalmedisinske Senter (VLMS) er et kompetansesentrum i regionen og en stor arbeidsplass hvor også vertskommunen Nord-Aurdal har lokaler med institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Oppland fylkeskommune har etablert tannklinikk. Virksomhet VLMS består av regionale tjenester; legevakt, jordmortjeneste og Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser. Sykehuset Innlandet; et av landets bredeste polikliniske helsetilbud, kreftpoliklinikk, røntgen- og dialyseavdeling. Vi har laget en film om virksomhet VLMS, link til denne nederst i annonsen. Intermediæravdelingen er en avdeling før, istedenfor og etter sykehusopphold. Avdelingen har også kommunale akutte døgnplasser for somatikk, rus og psykisk helse. Avdelingen har totalt 12 døgnplasser som åpnet våren 2015.

Intermediæravdelingen har stillinger for spesialsykepleiere, sykepleiere, overlege og fysioterapeut. Avdelingen tar hånd om medisinske, kirurgiske og psykiatriske pasienter, vi har en del teknisk utstyr og vi ser muligheter i pasientbehandlingen for å redusere innleggelser i sykehus, hvis mulig. Vi bruke videokonferanseutstyr i samhandling med kommuner og sykehus og vi har et akuttmedisinprosjekt nå med anestesilege i perioder som utfører en del sykehusprosedyrer i avdelingen.Det er et godt samarbeid med tildelingskontoret og fastlegene i regionen. Avdelingen har avdelingssykepleier og sykepleier 1.