Betingelser og vilkår

Sykepleienjobb.no drives av bladet Sykepleien og sykepleien.no.

Sykepleien har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom sykepleienjobb.no, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av sykepleienjobb.no ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller gjøre tilgjengelig materiale av hvilken som helst art på sykepleienjobb.no uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Sykepleien.

Dersom linkingen til materiale på sykepleien.no inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rettighet til linking at det inngås en skriftlig avtale med Sykepleien som tillater slik bruk.

Sykepleien forbeholder seg retten til uten forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på sykepleienjobb.no tilbake uten nærmere begrunnelse.

 "Sykepleien", "sykepleien.no", "sykepleienjobb.no" er varemerker som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registreres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Sykepleien. Dette omfatter også logoer som Sykepleien har innarbeidet eller registrert.

Sykepleien tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på sykepleienjobb.no.

Sykepleien har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av sykepleienjobb.no påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til sykepleienjobb.no. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Sykepleien er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

Sykepleienjobb.no inneholder linker til informasjon og materiale på andre nettsteder. Sykepleien har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.