fbpx Sykepleiere valgt inn i kommunestyrer Hopp til hovedinnhold
Valg 2023:

Nå skal disse sykepleierne være med å bestemme

Mange politisk engasjerte sykepleiere sto på stemmesedlene ved lokalvalget forrige uke, og noen ble sågar valgt inn. Her er tre av dem.

Markus Ljøkjell (R)

  • Anestesisykepleier på sykehuset i Mosjøen og musiker.
  • Innvalgt i Vefsn kommunestyre for Rødt

Markus Ljøkjell var Rødts førstekandidat ved årets valg i nordlandskommunen Vefsn, der partiet endte opp med åtte prosent av stemmene og to representanter i kommunestyret.

– Hvilke helsesaker har preget valget i din kommune?

– Kampen mot nedleggelse av sykehuset i Mosjøen og flytting av akuttfunksjoner før et nytt felles sykehus for Helgeland er på plass har selvsagt preget valgkampen. Prosessen for ny sykehusstruktur på Helgeland har vært elendig, og vi som sokner til sykehuset i Mosjøen, later til å ende opp med et langt dårligere helsetilbud, ikke «Norges beste lokalsykehus» slik det ble lovet fra sentralpolitisk hold. Den økonomiske tilstanden både i Helgelandssykehuset og Helse Nord har ført til at vi får nedbyggingsdelen av prosessen uten midler til oppbygging, og de ansatte i Mosjøen føler seg veldig stemoderlig behandlet gjennom hele prosessen.

– I tillegg står vi i en utfordrende demografisk utfordring med tanke på eldrebølgen. Vi er i en omstillingsprosess og jobber med å utvikle framtidens eldreomsorg i Vefsn, noe som også er krevende, både økonomisk og rekrutteringsmessig. 

– Hvilke saker vil være viktigst for deg å jobbe for i kommende periode?

– Fortsette kampen for å beholde akuttfunksjoner i sykehuset, selv om vi ser at helseforetaksmodellen gjør det til en nærmest umulig oppgave å ha politisk påvirkning eller styring av foretakene, selv opp mot stortingsnivå. 

– Jeg vil også fortsette arbeidet med utvikling av et bærekraftig kommunalt helse- og omsorgstilbud for framtida og kampen mot et todelt helsevesen. Kommersielle aktører i pleie og omsorg er ikke løsningen verken på rekrutteringsproblemer eller lønn og arbeidsvilkår for de ansatte. 

– Dessuten vil jeg jobbe for å snu den uheldige vikarbølgen som feier over landet. Det er en uting at fellesskapet utdanner helsearbeidere, vikarbyråene støvsuger dem fra oss og selger tjenestene tilbake til oss til ågerpris. 

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Min sykepleierbakgrunn og det «kliniske blikk» er en fordel i møte med folk, en lærer seg kommunikasjon og kroppsspråk og jeg tror det gjør det enklere å tolke mennesker og situasjoner. Så gir selvsagt yrke og erfaring en fordel innenfor helsepolitikk, det blir litt høna og egget, helsepolitikk er i stor grad det som gjorde at jeg tok steget og ble politisk aktiv. 

I tillegg snakkes det jo mye om høy alder og forgubbing i landets kommunestyrer, så da er kanskje ikke en fersk AHLR-sertifisering så dumt heller.

Jan Vikse (MDG)

  • Sykepleier og fagbrev som industrimekaniker
  • Innvalgt i Haugesund kommunestyre for Miljøpartiet de grønne
Jan Vikse, MDG

– Hvilke helsesaker har preget valget i din kommune?

– Det er som det pleier å være: Eldrebølgen er det det snakkes om og hvordan vi skal løse utfordringene som oppstår. Høyre har snakket om å bygge et stort sykehjem, men jeg tror vi må ha en annen tilnærming. Opposisjonen, som jeg nå blir en del av, snakker blant annet om å se til Danmark og en modell der ulike generasjoner samles i et faglig og menneskelig fellesskap.

– Ellers har også psykisk helse vært en del framme i valgkampen, blant annet med det såkalte gravlundsdrapet i 2019 som dyster bakgrunn.

– Hvilke saker vil være viktigst for deg å jobbe for i kommende periode?

– Jeg er jo MDG-politiker, så mitt største engasjement er for miljø og klima i kommunen, og arealnøytralitet er noe som blir mye diskutert. Høyresiden ønsker å bygge ut naturområder for å få plass til flere boliger, mens vi mener vi har nok områder til å ivareta veksten som vil komme.

Som politiker må man aldri glemme å snakke med dem som faktisk kjenner problemene på kroppen
Jan Vikse, MDG

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Jeg har jobbet i ulike bransjer og flere deler av helsevesenet. Erfaringer herfra havner automatisk inn under mitt engasjement, og det gir meg et verktøy å kunne si at dette har jeg faktisk jobbet med. Som politiker må man aldri glemme å snakke med dem som faktisk kjenner problemene på kroppen. 

Hilde Helland (H)

  • Avdelingsleder på legevakten i Nordre Follo
  • Innvalg som bystyrerepresentant for Høyre i Oslo
Hilde Helland (H)

Hilde Helland ble, ifølge sin presentasjon på høyre.no, politisk aktiv i voksen alder og valgte Høyre fordi hun «som sykepleier erfarte at Høyre hadde den beste helsepolitikken». Hun beskriver det som en politikk «som satte pasienten i sentrum, ga den enkelte valgmuligheter og som var opptatt av kvalitet i tjenesten».

– Hvilke helsesaker har preget valget i din kommune?

– Eldreomsorg.

– Hvilke saker vil være viktigst for deg å jobbe for i kommende periode?

– Eldreomsorg og unge som sliter psykisk og med rus.

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Tjue års erfaring som leder i eldreomsorgen. Jeg har vært innom rus og psykiatri og er nå avdelingsleder på legevakt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse